Doelstelling.
De Stichting 3E heeft ten doel:
wat betreft kwaliteit en aantal studenten, de beroepsmatige ontwikkeling van van jeugdige wetenschappers, het onderzoek en de toepassing van kennis en innovatie op het gebied van Elektrische Energietechniek en Elektriciteitsvoorziening
( ziehier: drie E's ) in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 
Hoofdlijnen van beleid.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
ondersteuning en aanmoediging van: in Nederland gevestigde casu quo bij een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling ingeschreven master-studenten, jonge masters en promovendi, in hun activiteiten betreffende onderzoek en vergroting van hun kennis en ervaring in Nederland of het buitenland;
Nederlandse instellingen en verenigingen:
in hun activiteiten om potentiële studenten en studenten kennis te laten maken met en te

interesseren in het vakgebied;
Nederlandse universiteiten:
bij projecten betreffende vernieuwing en verbetering van het onderwijs;
Nederlandse universiteiten en in Nederland gevestigde startende ondernemers:
bij onderzoek- en ontwikkelingsprojecten.
Over de toekenning van al dan niet financiële ondersteuning beslist het bestuur.
 
Het beleggingsbeleid is te karakteriseren als defensief.
 
Het beleid voor 2017 zal voornamelijk een voortzetting zijn van het beleid door de
voorgaande stichtingen in de voorbije jaren.In de begroting voor 2017 is daarmee rekening
gehouden.
Voorts zullen de mogelijkheden tot fondsenwerving nader worden onderzocht teneinde de
beschikbare budgets te vergroten zonder stelselmatig op het vermogen in te teren.
Rekening houdend met de ervaringen in 2016 zal het bestuur t.z.t. Het beleidsplan voor de
komende jaren opstellen.